Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode www.triprasiatka.skwww.3prasiatka.sk a www.tri-prasiatka.sk

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.triprasiatka.sk je:

Firma : FuN FilM,s.r.o

Zodpovedná osoba: Janka Synčák Cukerová

821, 95142 Zbehy

 

IČO: 36781321

DIČ: 2022387730

IČ DPH: SK 2022387730

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 19857/V

 

Kontaktný e-mail:

obchod@triprasiatka.sk

 

Tel: +421(0)905432000

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj:

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50, Nitra 1

Odbor technickej kontroly výroby a ochrany spotrebiteľa

Tel.č. 037/7720001, 037/7720034

Fax… 037/7720024

e-mail: nr@soi.nr

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu :

FuN FilM, s.r.o. - prevádzkovateľ internetového obchodu www.triprasiatka.sk

Účel, na ktorý spracuvávame osobné údaje :

Osobné údaje sú použité len kvôli vybaveniu objednávky ktorú Ste si spravili v našom e-shope. Po odoslaní objednávky, doručení a po celkovom uzavretí objednávky, prípadne vybavení reklamácie tieto osobné údaje už nebudú použité. Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.

Kto bude mať prístup k Osobným údajom našich zákazníkov :

Osoba, ktorá objednávky vybavuje, ekonomická kancelária a firmy, ktoré zásielky prepravujú a doručujú. V našom prípade je to buď Slovenská pošta alebo Kuriérska služba GLS. Osobné údaje potrebné pri registrácii v našom e-shope :

Meno, Priezvisko, prípadne názov firmy, IČO a kontaktná osoba, adresa (fakturačná a prípadne dodacia), e-mail a telefónne číslo.

Zmena alebo vymazanie osobných údajov : Ak sa prihlásite do nášho e-shopu, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť stačí poslať e-mail na obchod@triprasiatka.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY

Na našej stránke môžu nekupovať ako fyzické, tak aj právnické osoby za podmienky dodržania nižšie uvedených pravidiel.

OBJEDNÁVKA

1.

Spotrebiteľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.triprasiatka.sk , www.3prasiatka.sk , prípadne www.tri-prasiatka.sk písomnou formou: objednávky cez e-shop.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú prípadne aj fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ prípadne aj IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej dopravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Následne predávajúci objednávku spotrebiteľovi potvrdí písomnou formou t.j. e-mailom alebo telefonicky.

4.

V prípade vytvorenia objednávky v ktorej bol ako spôsob platby zvolený Prevodný príkaz a spotrebiteľ platbu do siedmich dní neuhradí, objednávka bude stornovaná.

 

I.DODACIE LEHOTY

1.    

Predávame len tovar, ktorý máme aktuálne skladom. 

2.

Vo výnimočnom prípade, keď niektorý druh tovaru nie je aktuálne skladom, v tomto prípade s Vami budeme túto situáciu konzultovať aby sme sa dohodli o možnom riešení a ďalšom postupe.

3.

Predávajúci objednaný tovar zasiela v rámci Slovenskej republiky. Do zahraničia tovar zašleme, ale až po individuálnej dohode predávajúceho s kupujúcim.

4.

Ak si spotrebiteľ tovar v dodacej dobe neprevezme a tovar bude vrátený predávajúcemu, predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavrieť ďalšiu zmluvu s týmto spotrebiteľom !  

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1.

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobkov, dovozcov a podobne. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

2.

Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom na účet predávajúceho.

3.

Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné, poštovné (platí len na objednávku nepresahujúcu 55 euro) a prípadne aj cenu dobierky (pokiaľ suma nebola uhradená vopred prevodom na číslo účtu predávajúceho).

4.

Spôsob dopravy :

a. Balíky odosielame Kuriérskou službou GLS - 3 Eurá

b. Pri objednávke nad 55 Eur Vám poštovné neúčtujeme.

Uvedené ceny sú len za poštovné. Za Dobierku si účtujeme príplatok 2 Eurá za balík.

5.

Výška nákladov na dopravu (poštovné), bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri vypísaní objednávky spotrebiteľom.

III.PREBERANIE TOVARU

1.

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke, prípadne po dohode s kuriérom aj na inej dohodnutej adrese.  

2.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať  predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny, príp.ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkt a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo produktu ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza  na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu – najmä originál faktúru, ktorú obdržal pri jeho kúpe spolu s tovarom.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia sa späť.

2.

Po dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní od odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za  produkt, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

3.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenia od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

 

V. Záruka a servis

1.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou o zaplatení produktu predávajúcemu. (Ak sa pri produkte nachádzali, tak aj vrátenie manuálov, záručného listu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v Záručnom liste)

2.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, nevhodným čistením, praním, žehlením výrobku (keďže je nevyhnutné niektoré výrobky žehliť z druhej strany, aby sa neporušila napríklad nažehľovačka, ktorá sa na produkte nachádza). Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Výmena tovaru

 

Tovar sa vymeniť bohužiaľ nedá.

Ak tovar z rôznych dôvodov potrebujete vymeniť, pošlite nám ho aj s Vašim IBAN a my Vám vrátime za tovar pokiaľ nebol používaný a v originál stave peniažky.

Následne si môžete novou objednávkou objednať tovar ktorý potrebujete.

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcimi a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia  tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

  

3.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Web DesignΚατασκευή Ιστοσελίδων